องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเป็นตำบลแห่งความสุข โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนัก กับอีก   3  ส่วนราชการโดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้

1.สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีภาระหน้าที่เกี่ยว  กับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบล   การจัดทำร่างข้อบัญญัติการจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต. การดำเนินการ   ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา    พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง    การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด    การดำเนินการ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

1.1 งานบริหารทั่วไป     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานสารบรรณ- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร- งานบริหารงานบุคคล- งานเลือกตั้ง- งานตรวจสอบภายใน- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2 งานนโยบายและแผน    มีหน้าความรับผิดชอบ- งานนโยบายและแผนพัฒนา- งานวิชาการ- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์- งานงบประมาณ

1.3  งานกฎหมายและคดี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานกฎหมายและนิติกรรม- งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์- งานระเบียบการคลัง- งานข้อบัญญัติ อบต.

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานอำนวยการ- งานป้องกัน- งานช่วยเหลือฟื้นฟู- งานกู้ภัย

2.กองคลัง    

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้  ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวัน    การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต. ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าทื่อื่นที่เกี่ยวข้อง การแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4 งาน คือ

2.1 งานการเงิน    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานรับเงิน ? เบิกจ่ายเงิน- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน- งานเก็บรักษาเงิน
2.2  งานบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานการบัญชี- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย- งานงบการเงินและงบทดลอง- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า- งานพัฒนารายได้- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี- งานพัสดุ- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

3. ส่วนโยธา  

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการ ใช้จ่ายเงินของอบต.การอนุมัติ เพื่อ ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง   แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ

3.1 งานก่อสร้าง      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานก่อสร้างและบูรณะถนน- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์- งานวิศวกรรม- งานประเมินราคา- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์- งานออกแบบ

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร- งานระบายน้ำ- งานจัดตกแต่งสถานที่

3.4  งานผังเมือง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานสำรวจและแผนที่- งานวางผังพัฒนาเมือง- งานควบคุมทางผังเมือง- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง 

4.ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบ       การพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่  อื่นที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2 งาน คือ

4.1  งานบริหารงานการศึกษา   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานบริหารวิชาการ- งานนิเทศการศึกษา- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา-  งานลูกเสือและยุวกาชาด

4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานห้องสมุด  พิพิทธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา- งานกิจการศาสนา- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม- งานกิจการเด็กและเยาวชน- งานกีฬาและนันทนาการ

นายก อบต.

MG
 

นายสมคิด  ตันทางกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ข่าวกิจกรรม

นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และนายวิจิตร ขันทะมาส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าตูม และประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันพระ และจัดกิจกรรม Big ...
หัวข้อการเปิดโอการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายสมคิด ตันทากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมกับคณะกรรมการตำบลบ้านธาตุ  ตัวแทนอำเภอท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ...
- ข่าวกิจกรรม -           เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ...

ผลการปฏิบัติงาน

ข่าวประกาศ

Social อบต.

fb ท่าตูม

Social อบต.

joomla social share plugin

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรังปรุงตามข้อวิจารน์   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ขอความชอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   รายละเอียดเอกสารคลิก...

กลุ่มอาชีพ

- กลุ่มจักรสานเส้นพลาสติก
กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ตำบลบ้านธาตุ  
- กลุ่มอาชีพสตรีตำบลบ้านธาตุ-ท่าตูม
- กลุ่มอาชีพสตรีบ้านท่าตูม (ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา)
ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ ประจำปี 2565  

วันเวลา

Time : 03:32 (pm)

Date : 08/12/2023

Day : Friday

ปฏิทิน

December 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

259779
วันนี้วันนี้748
เมื่อวานเมื่อวาน1917
ในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์นี้4828
เดือนนี้เดือนนี้8486
ทุกวันทุกวัน259779