นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดให้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประจำปี 2565 โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสระบุรี มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2565 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบลริหารสว่นตำบลท่าตูม

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้มอบหมายพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  เพื่อจัดทำแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and Transparency Assesssment :OIT)

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

           นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดให้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประจำปี 2564 โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสระบุรี มาบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้รับมอบเกียรติบัตร จากนายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ในโอกาสที คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้มอบหมายพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมอบรม โครงการสร้างวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2564 (สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 1) รุ่นที่ 2 วันที่ 25 ? 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พฤกษา วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อให้นำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ต่อบุคลากรในหน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม...