ข่าวกิจกรรม

           นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดให้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประจำปี 2564 โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสระบุรี มาบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้มอบหมายพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมอบรม โครงการสร้างวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2564 (สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 1) รุ่นที่ 2 วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พฤกษา วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อให้นำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ต่อบุคลากรในหน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          นายสมคิด ตันทางกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เข้ารับมอบเกียรติบัตร จาก นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ในโอกาสทีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้รับการประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...