ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘