มื่อวันที่ 30 มกราคม 2562  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ได้คัดเลือกตำบลท่าตูมและตำบลบ้านธาตุ เป็นพื้นที่จัดทำโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่จำนวน 35 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น บรรยากาศการจัดโครงการเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 30 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2562 โดยมีประชาชนตำบลท่าตูม และตำบลบ้านธาตุเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และนายวิจิตร ขันทะมาส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าตูม และประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันพระ และจัดกิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส.ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม       ณ วัดบ้านธาตุใต้ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2561)

อ่านเพิ่มเติม...

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อบต.ท่าตูม ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่มาร่วมงาน พร้อมมอบของขวัญในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก ๆ และขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง เด็กๆ ผู้ร่วมงานทุกคน ที่มาร่วมงานทำกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ (22 กันยายน 2561) นายสมคิด ตันทางกูล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการการคัดแยกขยะชุมชน ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. เจ้าหน้าที่ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าตูม ตำบลบ้านธาตุ เข้าร่วมโครงการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

อ่านเพิ่มเติม...