องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม นำทีมโดย นายสมคิด  ตันทางกูล นายก อบต.ท่าตูม และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต. ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง กิจกรรมโครงการจิตอาสา ?เราทำความดี ด้วยหัวใจ?เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00 น.  นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และเจ้าหน้าที่  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม และประชาชนชาวท่าตูม หมู่ 3  ตำบลท่าตูม  จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ?เราทำความดี ด้วยหัวใจ? ปี 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม   ณ บริเวณวัดท่าสีโพธิ์เหนือ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์  ทำความสะอาดบริเวณลานคอนกรีต ศาลา และห้องน้ำวัด เพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ต่อสังคม ทำศาสนสถานให้มีความสะอาด สวยงาม สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2560  เวลา 08.30 ? 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดทำโครงการส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านธาตุเหนือ บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุนสนาน โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนวัดท่าศรีโพธิ์เหนือ โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทชัยวิทยาคาร) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าตูม และตำบลบ้านธาตุ ตลอดจนคณะครู และผู้ปกครองที่ให้ความสนใจ

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอบรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านระบบเว็บไซต์  ปี ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม กำหนดจัดทำโครงการเสริมสร้างการป้องกัน และแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ในวันที่ 26  กรกฏาคม  2560 เวลา 08.30 น. ? 16.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านธาตุเหนือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ และโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 คณะครู และผู้ปกครอง เนื่องจากเป็นโครงการที่ปีประโยชน์ต่อเด็กเยาวชน และสังคมประเทศชาติต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...