หัวข้อการเปิดโอการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายสมคิด ตันทากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมกับคณะกรรมการตำบลบ้านธาตุ  ตัวแทนอำเภอท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอบต.ท่าตูม ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลบ้านธาตุ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายสมคิด  ตันทางกูล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
(ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ITAS) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายณัฐพล บุดดาพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายมนตรี สีลานันท์ รองนายกองค์การบริาหารส่วนตำบลท่าตูม และนางก้านตอง คำพยา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสมคิด  ตันทางกูล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมกับ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด และผู้นำชุมชน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม จัดกิจกรรมค้นหาจุดเสี่ยง โดยใช้พื้นที่วัดเขาขุย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม และช่วยกันแก้ไขจุดเสี่ยงโดยการลงยางมะตอยสำเร็จรูปบนถนนเขาขุย - ทุ่งแซง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยจัดการ สสส.สระบุรี (Node Flagship) และได้รับการสนับสนุนยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 ถุง พร้อมน้ำยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 2 ถัง จาก บริษัททุ่งคาฮาเบอร์จำกัด

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางก้านตอง  คำพยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อน ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตูม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...