ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม นำโดยนายสมคิด  ตันทางกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาโครงการกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด การเสริมสร้างทักษะทางการกีฬา และส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่น วัยรุ่นวัยใส เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้ป้องกันเอดส์ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม โดยมี ท่านนายกสมคิด  ตันทางกูล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชน  ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม โดยมี ท่านนายกสมคิด ตันทางกูล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดทำโครงการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม โดยมีท่าน นายกสามคิด ตันทางกูล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ บริษัทวนชัยกร๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญกับคนพิการ โดยการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นำโดยนายสมคิด  ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานอบต. พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฎิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘

อ่านเพิ่มเติม...