วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม) ประจำเดือน พฤษภาค 2567 กิจกรรมนันทนาการบริหารสมอง ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย กิจกรรมรำไม้พลองประยุกต์ และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร และหม่องครีมสมุนไพร

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม นำโดยนางสาวอิสรีย์ ผดุงทศ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมกันแจกวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านธาตุ โดยตั้งจุดบริการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4
ตามโครงการป้องกันและควมคุมพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิฐานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
ในการนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม นำโดยนางสาวอิสรีย์ ผดุงทศ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมกันแจกวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านธาตุ โดยตั้งจุดบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านธาตุ ตามโครงการป้องกันและควมคุมพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิฐานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ในการนี้ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม นำโดยนางสาวอิสรีย์ ผดุงทศ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมกันแจกวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านธาตุ โดยตั้งจุดบริการ ณ โดมวัดบ้านธาตุเหนือ
ตามโครงการป้องกันและควมคุมพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิฐานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
ในการนี้ขอขอบคุณเจ้าอาวาสวัดบ้านธาตุเหนือ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
นายสมคิด  ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง เพื่อมอบเข้าสารให้กับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 15 ครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...