ข่าวกิจกรรม

           องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561?2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น. เพื่อให้คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร สมาชิก อบต. หน้าหน้าส่วนราชการ       ผู้แทนภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ครั้งที่  01/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เพื่อให้คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วย  ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้แทนภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ได้มีส่วนร่วมในการ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

           องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดทำโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ปี 2564 ระหว่างวันที่ 2 ? 15 กุมภาพันธ์ 2564  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลท่าตูมจำนวน 4 หมู่บ้าน และตำบลบ้านธาตุ จำนวน 5 หมู่บ้าน รวม 9 หมู่บ้าน เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ? 2565)  และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ? 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

อ่านเพิ่มเติม...