กองสวัสดิการสังคม

 

บทบาทหน้าที่

- บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาศ ฯลฯ

- บริการเบี้ยยังชีพ

- เด็กและเยาวชน

- ส่งเสริมอาชีพ

- เศรษฐกิจชุมชน

- แผนชุมชน

- กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)