วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย

?สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง?

พันธกิจ 

1.สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ  ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนากภายใต้ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส  เป็นธรรม

2.พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

3.พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  และภูมิปัญญา  สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

4.สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ