องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเป็นตำบลแห่งความสุข โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
  ชุมชนน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม
  มุ่งนำความโปรงใส  ใช้ชีวิตพอเพียง


พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิต โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
พันธกิจที่ ๒ สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และพัฒนาการกีฬา
พันธกิจที่ ๓ ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่เป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในงานด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
พันธกิจที่ ๖ พัฒนาและส่งเสริมความรุ้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกาดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนสนับสนุนการมีส่วนรวมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.

 

จุดยืนยุทธศาสตร์
 การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนท่าตูมกำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจำนวน 5 ยุทธศาสตร์ และ 19 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น
    ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น     
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน

 

นโยบายของผู้บริหาร
1. แผนงานพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เพี่อการพัฒนาด้านคมนาคม ให้ราษฏรได้รับความสะดวกให้ท้องถิ่นได้รับความเจริญในการพัฒนาเมืองน่าอยู่
- เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสะอาด เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
- การพัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและสนับสนุนกลุ่มอาชีพทางการเกษตรเพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความเป็นอยู่ที่ดีขี้น
- เพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อให้บ้าน ชุมชน ปลอดลูกน้ำยุงลาย
- เพื่อจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์คนชรา คนพิการ คนยากจน คนยากไร้
- ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
2. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อฝึกอบรม การอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบำรุงและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเผ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย มลพิษ และสภาพแวดล้อม
3. แผนงานการพัฒนาด้านส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมระบบการเรียนรู้อย่างจริงจังในทุกระดับชั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพคน ให้คิดเป็น ทำเป็นและพึงตนเองได้
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนเล่นกีฬายาว่าง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแพร่ระบาดของยาเสพติด
4. แผนการด้านพัฒนาองค์การและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และบริการให้แก่ประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
5. แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
- เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

 

นายก อบต.

MG
 

นายสมคิด  ตันทางกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ข่าวกิจกรรม

นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และนายวิจิตร ขันทะมาส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าตูม และประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันพระ และจัดกิจกรรม Big ...
หัวข้อการเปิดโอการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายสมคิด ตันทากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมกับคณะกรรมการตำบลบ้านธาตุ  ตัวแทนอำเภอท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ...
- ข่าวกิจกรรม -           เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ...

ผลการปฏิบัติงาน

ข่าวประกาศ

Social อบต.

fb ท่าตูม

Social อบต.

joomla social share plugin

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรังปรุงตามข้อวิจารน์   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ขอความชอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   รายละเอียดเอกสารคลิก...

กลุ่มอาชีพ

- กลุ่มจักรสานเส้นพลาสติก
กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ตำบลบ้านธาตุ  
- กลุ่มอาชีพสตรีตำบลบ้านธาตุ-ท่าตูม
- กลุ่มอาชีพสตรีบ้านท่าตูม (ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา)
ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ ประจำปี 2565  

วันเวลา

Time : 04:41 (pm)

Date : 08/12/2023

Day : Friday

ปฏิทิน

December 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

259805
วันนี้วันนี้774
เมื่อวานเมื่อวาน1917
ในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์นี้4854
เดือนนี้เดือนนี้8512
ทุกวันทุกวัน259805