องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเป็นตำบลแห่งความสุข โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ท่าตูม  เป็นชื่อตำบลหนึ่งของอำเภอแก่งคอย  ตั้งขึ้นเป็นตำบลตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2457  ตามท่าตูม  เป็นชื่อตำบลหนึ่งของอำเภอแก่งคอย  ตั้งขึ้นเป็นตำบลตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2457  ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.  2457  ในรัชการที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ)  เดิมเป็นบ้านหนึ่งอยู่รวมกับตำบลสีทา  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ  ราชอนุชาในรัชกาลที่ 4  เสด็จขึ้นมาเลือกสถานที่สร้างเป็นพระราชวัง  เป็นราชธานีสำรองไว้เพื่อป้องกันข้าศึกในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่าง  พ.ศ. 2402-2408    มูลเหตุที่ได้นามว่าตำบลท่าตูม  เนื่องมาจากบริเวณชายหาดริมแม่น้ำป่าสัก  ใกล้กับบ้านหมู่ที่ 1 สมัยนั้นมีอ่าวกว้างเป็นหาดทรายยาวเหยียด    มีทิวทัศน์งดงามสะอาดตามาก  เป็นทิวธรรมชาติที่น่ารื่นรมย์ น่าเที่ยวชมมากทีเดียว  ตรงนี้เอง  สมัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เสด็จมา  ทางการเมืองสระบุรีได้ทำการปลูกปะรำรับเสด็จขึ้นไว้ตรงบริเวณชายหาดแห่งนี้  และมีต้นไม้เพียงต้นเดียวที่อยู่บริเวณนี้ก็คือ  ต้นมะตูมแลสมัยก่อนยังทิ้งร่องรอยของทาง  หรือชาวบ้านเรียกว่าคลอง  สำหรับเสด็จโดยช้างพระที่นั่งเพื่อผ่านไปยังเขาคอก  ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อบ้านท่าตูม   หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 (ตำบลท่าตูมปัจจุบัน)  ชาวบ้านที่ตั้งรกรากสร้างบ้านสร้างเรือนกันอยู่อย่างหนาแน่น   ก็เฉพาะบริเวณหมู่บ้านดังกล่าวนี้เท่านั้นเพราะมีแม่น้ำป่าสักได้ไหลผ่านด้วยเหตุนี้จึงเอานิมิตรหมายต้นมะตูม    เป็นนามตำบลในเมื่อทางราชการอนุญาตให้ตั้งตำบลขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 5     ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านธาตุ  บ้านธาตุเป็นตำบลเก่าแก่ ตั้งมาสมัยรัชการที่ 5 ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 สมัยที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พระราชอนุชา ในรัชกาลที่ 4 เสด็จมาหาสถานที่สร้างวัง  ปัจจุบันชื่อของตำบลนี้ตั้งตามชื่อ ?ธาตุ? ที่ปรากฏมาแต่โบราณกาล คำว่าธาตุ คือ เจดีย์ เป็นคำชาวไทยอีสานเรียกกันมาแต่อดีต  และต่อมาได้มีประกาศให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธาตุยุบรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 111ง ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547 แล้วจึงเรียกชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม     ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธาตุยุบรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 111ง  ลงวันี่ 5 ตุลาคม 2547 แล้วจึงเรียกชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
1.2 ที่ตั้งและขนาดตำบลท่าตูม  เป็นตำบลหนึ่งใน  12  ตำบลของ  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี   ตั้งอยู่เลขที่ 115  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าตูม  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี   มีระยะทางจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  9 กิโลเมตร 
1.3 เนื้อที่ ตำบลท่าตูม มีเนื้อที่ประมาณ  24.81  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  15,286 ไร่ 1.4 ภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มสลับกับเทือกเขาซึ่งติดต่อเป็นอาณาบริเวณเดียวกับตำบลสองคอนและตำบลท่าคล้อ  และมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือแม่น้ำป่าสัก  ไหลผ่านตำบลท่าตูม  หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 3 และพื้นตำบลบ้านธาตุทั้ง 5 หมู่  เป็นระยะความยาวประมาณ  7.5 กิโลเมตรคลองห้วยบุญ  ผ่านตำบลท่าตูมหมู่ที่ 2  ,หมู่ที่ 4 และตำบลบ้านธาตุหมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 5 ทำให้สภาพโดยทั่วไปเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม  เช่น  การทำนา  การปลูกพืชไร่  การทำสวนผลไม้และการเลี้ยงสัตว์
1.5 จำนวนหมู่บ้าน  มี  9  หมู่บ้าน   อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   เต็มหมู่บ้าน  9 หมู่บ้าน  โดยแยกพื้นการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน  ดังนี้

1.6 ประชากรประชากรทั้งสิ้น  3,792   คน  แยกเป็นชาย  1,869 คน  หญิง  1,923  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 153  คน/ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล  ณ  ตุลาคม    พ.ศ.  2553   สำนักบริหารทะเบียนกรมการปกครอง)
2. สภาพเศรษฐกิจ2.1อาชีพ  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตร  เช่น  การทำนา  การทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ไร่มันสำปะหลัง  ไร่ถั่ว  การทำสวนผลไม้  เลี้ยงสัตว์  และบางส่วนรับจ้างทั่วไปและรับจ้างแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
2.2หน่วยธุรกิจในเขต อบต.1. โรงสีข้าว 1 แห่ง2. โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง  (โรงโม่หิน,โรงงานไม้อัดไทย)3. ฟาร์มไก่ 2 แห่ง4. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 1 แห่ง5. โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน 1 แห่ง
3.สภาพสังคม3.1 การศึกษาตำบลท่าตูม  มีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่งโรงเรียนอนุบาล 3 ขวบ (สังกัด อบต.) จำนวน 1 แห่งที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา                          ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดและสำนักสงฆ์จำนวน 8 แห่ง  ได้แก่1.  วัดท่าสีโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 3 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 6 รูป2. วัดท่าสีโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 3 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 4 รูป3. วัดเขาขุย หมู่ที่ 4 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 5 รูป4. สำนักสงฆ์ถ้ำเทพนิมิต หมู่ที่ 2 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 3 รูป5. สำนักสงฆ์ถ้ำสันติสุข หมู่ที่ 2 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 4 รูป6. วัดบ้านธาตุใต้ หมู่ที่ 1 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 5 รูป7. วัดท่ากะเบา หมู่ที่ 2 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 5 รูป8. วัดบ้านธาตุเหนือ หมู่ที่ 3 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 2 รูป

3.3สาธารณสุขตำบลท่าตูม มีสถานีอนามัยประจำตำบล   2 แห่ง1. สถานีอนามัยท่าตูม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 จำนวนเจ้าหน้าที่    2 คน2. สถานีอนามัยบ้านธาตุ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 จำนวนเจ้าหน้าที่    2 คน3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน  9  แห่ง4. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100
4. การบริการพื้นฐาน4.1 การคมนาคม    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  มีเส้นทางคมนาคมถนนลาดยางส่วนท้องถิ่น  (ถนนอดิเรกสาร)  ผ่าน 1 สาย  และมีถนนลูกรังเชื่อมต่อกับตำบลสองคอน  1 สาย  มีถนนคสล. และถนนลูกรังเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน4.2 การโทรคมนาคม      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  มีโทรศัพท์สาธารณะ ตำบลท่าตูม  2 แห่ง  ,ตำบลบ้านธาตุ  4 แห่ง4.3 การไฟฟ้า      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน4.4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น- บ่อน้ำตื้น 7 แห่ง - บ่อน้ำตื้นส่วนตัว 4 แห่ง- บ่อน้ำโยก 17 แห่ง - สระน้ำสาธารณะ 2 แห่ง- ฝ. 33 4 แห่ง - ฝ. 99 3 แห่ง- ประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง - ถังเก็บน้ำฝน คสล. 3 แห่ง- หอถังเหล็ก (อบต.) 8 แห่ง - หอถังเหล็ก (ส่วนตัว) 1 แห่ง- ฝายกั้นน้ำ 12 แห่ง5. ข้อมูลอื่น ๆ1.1ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมมีภูเขาหินปูน  หินแกรนิตย์  ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง  และหินอ่อน1.2มวลชนจัดตั้ง1. ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน  1  รุ่น  จำนวน 217 คน2. อปพร. จำนวน  1  รุ่น จำนวน    90 คน3. กลุ่มสภาวัฒนธรรมไทย จำนวน 20 คน4. กลุ่มกีฬา จำนวน 25 คน5. กลุ่มประชาคมตำบล จำนวน 9  กลุ่ม6. กลุ่มอาสาสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน  9 กลุ่ม7. อาสาพัฒนาชุมชน จำนวน  1 กลุ่ม จำนวน 22 คน8. สายตรวจประชาชนตำบลบ้านธาตุ,ท่าตูม จำนวน 1 หน่วย 9. กลุ่มอาชีพสตรี ตำบลบ้านธาตุ จำนวน  1 กลุ่ม จำนวน 15 คน10.กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม จำนวน  1 กลุ่ม จำนวน 45 คน11. กลุ่มอาชีพสตรีบ้านท่าตูม จำนวน  1 กลุ่ม  จำนวน 15 คน12.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าตูม จำนวน  1 กลุ่ม จำนวน 10 คน
6. ศักยภาพในตำบลก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล(1)  บุคลากร จำนวน  26 คน- สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 คน- ส่วนการคลัง จำนวน 2 คน- ส่วนโยธา จำนวน 2 คน- ส่วนการศึกษาฯ จำนวน - คน- ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน- ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 6 คน- ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 6 คน- พนักงานจ้างเหมา จำนวน 1 คน(2) ระดับการศึกษา- ประถมศึกษา จำนวน 8 คน- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จำนวน 8 คน- ปริญญาตรี จำนวน 7 คน- สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 3 คน

นายก อบต.

MG
 

นายสมคิด  ตันทางกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ข่าวกิจกรรม

นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และนายวิจิตร ขันทะมาส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าตูม และประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันพระ และจัดกิจกรรม Big ...
หัวข้อการเปิดโอการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายสมคิด ตันทากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมกับคณะกรรมการตำบลบ้านธาตุ  ตัวแทนอำเภอท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ...
- ข่าวกิจกรรม -           เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ...

ผลการปฏิบัติงาน

ข่าวประกาศ

Social อบต.

fb ท่าตูม

Social อบต.

joomla social share plugin

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรังปรุงตามข้อวิจารน์   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ขอความชอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   รายละเอียดเอกสารคลิก...

กลุ่มอาชีพ

- กลุ่มจักรสานเส้นพลาสติก
กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ตำบลบ้านธาตุ  
- กลุ่มอาชีพสตรีตำบลบ้านธาตุ-ท่าตูม
- กลุ่มอาชีพสตรีบ้านท่าตูม (ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา)
ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ ประจำปี 2565  

วันเวลา

Time : 04:46 (pm)

Date : 08/12/2023

Day : Friday

ปฏิทิน

December 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

259805
วันนี้วันนี้774
เมื่อวานเมื่อวาน1917
ในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์นี้4854
เดือนนี้เดือนนี้8512
ทุกวันทุกวัน259805