องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเป็นตำบลแห่งความสุข โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.2 ที่ตั้งและขนาด1.2 ที่ตั้งและขนาดตำบลท่าตูม  เป็นตำบลหนึ่งใน  12  ตำบลของ  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี   ตั้งอยู่เลขที่ 115  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าตูม  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี   มีระยะทางจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  9 กิโลเมตร 

1.3 เนื้อที่ ตำบลท่าตูม มีเนื้อที่ประมาณ  24.81  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  15,286 ไร่

1.4 ภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มสลับกับเทือกเขาซึ่งติดต่อเป็นอาณาบริเวณเดียวกับตำบลสองคอนและตำบลท่าคล้อ  และมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือแม่น้ำป่าสัก  ไหลผ่านตำบลท่าตูม  หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 3 และพื้นตำบลบ้านธาตุทั้ง 5 หมู่  เป็นระยะความยาวประมาณ  7.5 กิโลเมตรคลองห้วยบุญ  ผ่านตำบลท่าตูมหมู่ที่ 2  ,หมู่ที่ 4 และตำบลบ้านธาตุหมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 5 ทำให้สภาพโดยทั่วไปเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม  เช่น  การทำนา  การปลูกพืชไร่  การทำสวนผลไม้และการเลี้ยงสัตว์

1.5 จำนวนหมู่บ้าน  มี  9  หมู่บ้าน   อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   เต็มหมู่บ้าน  9 หมู่บ้าน  โดยแยกพื้นการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

              จำนวนประชากร

จำนวน

ครัวเรือน

ผู้นำ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านท่าตูม

202

146

348

87

นายสันติ  พะวง

2

บ้านทุ่งแซง

139

125

264

106

นายสุรภรณ์  โสอุบล

3

บ้านท่าสีโพธิ์

191

193

384

219

นายรุ่งรดิศ  หอมอุบล

4

บ้านโป่งค่าป่าไม้แดง

364

397

751

183

นายจรัญ  มาลา

0

ตำบลท่าตูม

202

146

348

2

ทะเบียนบ้านกลาง

1

บ้านธาตุใต้

351

348

699

215

นายเจริญฤทธิ เพ็งชะตา

2

บ้านท่ากะเบา

158

170

328

92

นายบุญช่วย  แก้ววิสูตร

3

บ้านธาตุเหนือ

133

137

270

75

นายอนันต์  องอาจ

4

บ้านเดื่อ

99

107

206

82

นายสุพัตรา แก้วอำไพร

5

บ้านธาตุใต้

165

191

356

125

นายสังเวียน ชอบตั้งจิตร

รวม

2,111

2,115

4,226

1,186

 

 

1.6 ประชากรประชากรทั้งสิ้น  3,792   คน  แยกเป็นชาย  1,869 คน  หญิง  1,923  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 153  คน/ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล  ณ  ตุลาคม    พ.ศ.  2553   สำนักบริหารทะเบียนกรมการปกครอง)

สภาพเศรษฐกิจ

2.1อาชีพ  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตร  เช่น  การทำนา  การทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ไร่มันสำปะหลัง  ไร่ถั่ว  การทำสวนผลไม้  เลี้ยงสัตว์  และบางส่วนรับจ้างทั่วไปและรับจ้างแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม

2.2หน่วยธุรกิจในเขต อบต.1. โรงสีข้าว 1 แห่ง2. โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง  (โรงโม่หิน,โรงงานไม้อัดไทย)3. ฟาร์มไก่ 2 แห่ง4. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 1 แห่ง5. โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน 1 แห่ง

สภาพสังคม

3.1 การศึกษาตำบลท่าตูม  มีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่งโรงเรียนอนุบาล 3 ขวบ (สังกัด อบต.) จำนวน 1 แห่งที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา                         

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดและสำนักสงฆ์จำนวน 8 แห่ง  ได้แก่1.  วัดท่าสีโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 3 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 6 รูป2. วัดท่าสีโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 3 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 4 รูป3. วัดเขาขุย หมู่ที่ 4 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 5 รูป4. สำนักสงฆ์ถ้ำเทพนิมิต หมู่ที่ 2 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 3 รูป5. สำนักสงฆ์ถ้ำสันติสุข หมู่ที่ 2 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 4 รูป6. วัดบ้านธาตุใต้ หมู่ที่ 1 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 5 รูป7. วัดท่ากะเบา หมู่ที่ 2 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 5 รูป8. วัดบ้านธาตุเหนือ หมู่ที่ 3 จำนวนพระสงฆ์/สามเณร 2 รูป

3.3สาธารณสุขตำบลท่าตูม มีสถานีอนามัยประจำตำบล   2 แห่ง1. สถานีอนามัยท่าตูม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 จำนวนเจ้าหน้าที่    2 คน2. สถานีอนามัยบ้านธาตุ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 จำนวนเจ้าหน้าที่    2 คน3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน  9  แห่ง4. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100

การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  มีเส้นทางคมนาคมถนนลาดยางส่วนท้องถิ่น  (ถนนอดิเรกสาร)  ผ่าน 1 สาย  และมีถนนลูกรังเชื่อมต่อกับตำบลสองคอน  1 สาย  มีถนนคสล. และถนนลูกรังเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน

4.2 การโทรคมนาคม      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  มีโทรศัพท์สาธารณะ ตำบลท่าตูม  2 แห่ง  ,ตำบลบ้านธาตุ  4 แห่ง

4.3 การไฟฟ้า      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

4.4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น- บ่อน้ำตื้น 7 แห่ง - บ่อน้ำตื้นส่วนตัว 4 แห่ง- บ่อน้ำโยก 17 แห่ง - สระน้ำสาธารณะ 2 แห่ง- ฝ. 33 4 แห่ง - ฝ. 99 3 แห่ง- ประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง - ถังเก็บน้ำฝน คสล. 3 แห่ง- หอถังเหล็ก (อบต.) 8 แห่ง - หอถังเหล็ก (ส่วนตัว) 1 แห่ง- ฝายกั้นน้ำ 12 แห่ง5. ข้อมูลอื่น ๆ1.1ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมมีภูเขาหินปูน  หินแกรนิตย์  ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง  และหินอ่อน1.2มวลชนจัดตั้ง1. ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน  1  รุ่น  จำนวน 217 คน2. อปพร. จำนวน  1  รุ่น จำนวน    90 คน3. กลุ่มสภาวัฒนธรรมไทย จำนวน 20 คน4. กลุ่มกีฬา จำนวน 25 คน

5. กลุ่มประชาคมตำบล จำนวน 9  กลุ่ม6. กลุ่มอาสาสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน  9 กลุ่ม7. อาสาพัฒนาชุมชน จำนวน  1 กลุ่ม จำนวน 22 คน8. สายตรวจประชาชนตำบลบ้านธาตุ,ท่าตูม จำนวน 1 หน่วย 9. กลุ่มอาชีพสตรี ตำบลบ้านธาตุ จำนวน  1 กลุ่ม จำนวน 15 คน10.กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม จำนวน  1 กลุ่ม จำนวน 45 คน11. กลุ่มอาชีพสตรีบ้านท่าตูม จำนวน  1 กลุ่ม  จำนวน 15 คน12.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าตูม จำนวน  1 กลุ่ม จำนวน 10 คน


6. ศักยภาพในตำบลก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล(1)  บุคลากร จำนวน  26 คน- สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 คน- ส่วนการคลัง จำนวน 2 คน- ส่วนโยธา จำนวน 2 คน- ส่วนการศึกษาฯ จำนวน - คน- ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน- ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 6 คน- ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 6 คน- พนักงานจ้างเหมา จำนวน 1 คน(2) ระดับการศึกษา- ประถมศึกษา จำนวน 8 คน- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จำนวน 8 คน- ปริญญาตรี จำนวน 7 คน- สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 3 คน

นายก อบต.

MG
 

นายสมคิด  ตันทางกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ข่าวกิจกรรม

นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และนายวิจิตร ขันทะมาส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าตูม และประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันพระ และจัดกิจกรรม Big ...
หัวข้อการเปิดโอการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายสมคิด ตันทากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมกับคณะกรรมการตำบลบ้านธาตุ  ตัวแทนอำเภอท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ...
- ข่าวกิจกรรม -           เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ...

ผลการปฏิบัติงาน

ข่าวประกาศ

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินในเขตตำบลบ้านธาตุ และตำบลท่าตูม เพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561   รายละเอียดเอกสารคลิก...
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน   รายละเอียดเอกสารคลิก...

Social อบต.

fb ท่าตูม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรังปรุงตามข้อวิจารน์   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ขอความชอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   รายละเอียดเอกสารคลิก...

กลุ่มอาชีพ

-กลุ่มอาชีพสตรีตำบลบ้านธาตุ-ท่าตูม
กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ตำบลบ้านธาตุ  
ผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีบ้านท่าตูม ขนมเทียนแก้ว

วันเวลา

Time : 07:17 (am)

Date : 29/01/2023

Day : Sunday

ปฏิทิน

January 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

103673
วันนี้วันนี้640
เมื่อวานเมื่อวาน1721
ในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์นี้7373
เดือนนี้เดือนนี้37845
ทุกวันทุกวัน103673