5.Zelo

6.AEC

 

info การจัดการขยะติดเชื้อ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส page 0001

News

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

https://itas.nacc.go.th/go/eit/wzbug5

แบบวัดการรับรู้ EIT page 0001

 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้แทนภาคประชาคมและประชาชนทั่วไป ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  ณ ห้องประชุมพวงชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ในวันพุธ ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

 ประชุมประชาคม

 

 

 

ฝุ่น

โรคพิษสุนัขบ้า (1)

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคฮีทสโตรก

ดัชนีความร้อน

โรคท้องร่วง

มาตรการลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วน

 

1.info มาตราการณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกดด page 0001 

 

ท่าตูม

 

โควิด XBB.1.16

ภาพโปสเตอร์ ขนาด A3 (1)

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร อถล page 0001

2. การห้ามเผาในที่โล่ง page 0001

3.ผลกระทบจากการเผาในที่โล่งแจ้ง page 0001

5. ขยะจากการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ page 0001

ประกาศ No Gift policy 2566 page 0001

ประกาศ No Gift policy 2566 page 0002

ประกาศกำหนด วัน เวลา ออกจุดบริการฉีดวัคซ page 0001

 


 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน กิจกรรมทำเค้กกล้วยหอมนึ่ง และเค้กฟักทองนึ่ง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ด้วยตนเอง หรือแจ้งทางโทรศัพท์ ทางไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน📣

20230125025600 001

 

ผู้ว่าหละลี ชวนทำถังขยะเปียก

 

    แบบสอบถามการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด kindpng 923476 

 

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้

 

ประชาสัมพันธ์ เก็บค่าประปา ขยะ

 

 

 

S 10141709

 

 

กิจกรรมลด ละ เลิกเหล้า (2) page 0001

 

 

 

เรียน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ผู้แทนประชาคม/ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ทุกท่าน

          ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม พ.ศ.2565

          จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม "การประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ในวันที่ 13–19 มิ.ย.65" ผ่านลิงก์ Google Forms

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC8FF6egwnAmzgDaGnQLISdKfU2dzJKYewmyeP1cVOSvHO7Q/viewform หรือ Scan QR Code ที่แนบมาได้เลยครับ

QRCodeแบบสอบถามการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหว

 

213133885 3551066465117518 8887074835773150705 n

 

MX M5051 20220613 092440 0001

 

MX M5051 20220613 092440 0002

 

 

S 4939783

 123344111

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) page 0001

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th

125194339 1782579308566800 4938911839563440624 o

 

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  มีผลการประเมินฯ ในระดับ AA

ประกาศนียบัตร ITA64