- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม -

        เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบน์พร้อมมอเตอร์ ฯ  ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

รายละเอียดเอกสารคลิก