ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง โดยวิธีการตกลงราคา  รายละเอียดข้อมูลคลิก...