องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนัก กับอีก   3  ส่วนราชการโดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้

1.สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีภาระหน้าที่เกี่ยว  กับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบล   การจัดทำร่างข้อบัญญัติการจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต. การดำเนินการ   ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา    พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง    การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด    การดำเนินการ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

1.1 งานบริหารทั่วไป     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานสารบรรณ- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร- งานบริหารงานบุคคล- งานเลือกตั้ง- งานตรวจสอบภายใน- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2 งานนโยบายและแผน    มีหน้าความรับผิดชอบ- งานนโยบายและแผนพัฒนา- งานวิชาการ- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์- งานงบประมาณ

1.3  งานกฎหมายและคดี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานกฎหมายและนิติกรรม- งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์- งานระเบียบการคลัง- งานข้อบัญญัติ อบต.

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานอำนวยการ- งานป้องกัน- งานช่วยเหลือฟื้นฟู- งานกู้ภัย

2.กองคลัง    

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้  ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวัน    การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต. ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าทื่อื่นที่เกี่ยวข้อง การแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4 งาน คือ

2.1 งานการเงิน    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานรับเงิน ? เบิกจ่ายเงิน- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน- งานเก็บรักษาเงิน
2.2  งานบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานการบัญชี- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย- งานงบการเงินและงบทดลอง- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า- งานพัฒนารายได้- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี- งานพัสดุ- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

3. ส่วนโยธา  

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการ ใช้จ่ายเงินของอบต.การอนุมัติ เพื่อ ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง   แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ

3.1 งานก่อสร้าง      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานก่อสร้างและบูรณะถนน- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์- งานวิศวกรรม- งานประเมินราคา- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์- งานออกแบบ

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร- งานระบายน้ำ- งานจัดตกแต่งสถานที่

3.4  งานผังเมือง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานสำรวจและแผนที่- งานวางผังพัฒนาเมือง- งานควบคุมทางผังเมือง- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง 

4.ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบ       การพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่  อื่นที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2 งาน คือ

4.1  งานบริหารงานการศึกษา   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานบริหารวิชาการ- งานนิเทศการศึกษา- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา-  งานลูกเสือและยุวกาชาด

4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ- งานห้องสมุด  พิพิทธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา- งานกิจการศาสนา- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม- งานกิจการเด็กและเยาวชน- งานกีฬาและนันทนาการ