วันนี้ (19 กันยายน 2561) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านธาตุ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ และคัดแยกทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้วัดบ้านธาตุใต้ ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

อ่านเพิ่มเติม...

เช้านี้ (24 สิงหาคม 2561) นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลท่าตูมและตำบลบ้านธาตุ โดยมีเด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างเสริมพัฒนาจิตใจ และปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา
กิจกรรมแบ่งออกเป็นภาคเช้า ฟังเทศน์หัวข้อธรรมะสำหรับเยาวชน และหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ภาคบ่ายกิจกรรมเข้าฐานพัฒนาตนจำนวน 3 ฐานกิจกรรม สร้างความสามัคคี สร้างความมีวินัย และสร้างความซื่อสัตย์  ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ และโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ฯ ที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันนี้ (15 สิงหาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมโดยนายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และประชาชนจิตอาสาตำบลท่าตูม ตำบลบ้านธาตุ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปลูกต้นรวงผึ้ง ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจำนวน 9,000 ตัว ลงแม่น้ำป่าสัก และทำความสะอาดบริเวณวัดท่าสีโพธิ์เหนือ

อ่านเพิ่มเติม...

วันนี้ (23 สิงหาคม 2561) เวลา 12.00 น. นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วย นางกฤษณา พรพิมล รองปลัด อบต.ท่าตูม นางก้านตอง คำพยา ผอ.กองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับนายอำเภอแก่งคอยพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ สร้างวันพ่อ เสร็จวันแม่ ณ บ้านนายประชา    ชัยโส หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้แก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศั

อ่านเพิ่มเติม...

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...